10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования XEROX 6030
Поиск торговой марки
Расширенный поиск
Вам требуется помощь по использованию изделия?
Просмотрите мнения о XEROX 6030
Все инструкции по категориямПроблема с изделием? Скачать инструкцию XEROX 6030

инструкция по эксплуатации XEROX 6030

Diplodocs поможет скачать инструкцию XEROX 6030 .

Введите модель изделия XEROX...


Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:
XEROX 6030
XEROX 6030 WIDE FORMAT 3.3.06 CUSTOMER RELEASE NOTES
XEROX 6030 ACCOUNT MANAGEMENT TOOL ADMINISTRATOR'S GUIDE VERSION 10.0
XEROX 6030 ACCXES CLIENT TOOLS USER?
XEROX 6030 CUSTOMER RELEASE NOTES FOR ACCXES HPGL 9.2.6
XEROX 6030 FREEFLOW ACCXES AND CLIENTS INSTALLATION GUIDE
XEROX 6030 FREEFLOW ACCXES 10.3.2 CONTROLLER INSTALLATION GUIDE
XEROX 6030 FREEFLOW ACCXES 12.X SYSTEM AND WEB PRINTER MANAGEMENT TOOL SETUP GUIDE
XEROX 6030 FREEFLOW ACCXES SYSTEM AND WEBPMT SETUP GUIDE
XEROX 6030 INSTALLATION GUIDE FOR ACCXES 10.0

Фрагмент инструкции: руководство пользователя XEROX 6030

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania przez zewnętrzny regulator czasowy ani przez oddzielny układ do zdalnego sterowania. - Niniejszà instrukcj´ starannie przechowywaç na wypadek póêniejszych konsultacji. Niniejsze urzàdzenie jest zgodne z Dyrektywà 89/336/CEE dotyczàcà zgodnoÊci elektromagnetycznej. Materia∏y i akcesoria przeznaczone do kontaktu z produktami ˝ywnoÊciowymi sà zgodne z przepisami aktu normatywnego UE 1935/2004. Uwagi dotyczàce prawid∏owego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC. Na koniec okresu u˝ytecznoÊci produktu nie nale˝y wyrzucaç do odpadów miejskich. Mo˝na go dostarczyç do odpowiednich oÊrodków segregujàcych odpady przygotowanych przez w∏adze miejskie lub do jednostek zapewniajàcych takie us∏ugi. Osobne usuwanie sprz´tu AGD pozwala uniknàç negatywnych skutków dla Êrodowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umo˝liwia odzyskiwanie materia∏ów, z których jest z∏o˝ony, w celu uzyskania znaczàcej oszcz´dnoÊci energii i zasobów. Na obowiàzek osobnego usuwania sprz´tu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreÊlonego pojemnika na Êmieci. OPIS URZĄDZENIA A) Szczeliny opiekające B) Dźwignia włączająca C) Wskaźnik stanu opieczenia D) Pokrętło regulacyjne stopnia opieczenia E) Taca na okruchy F) Przycisk i lampka kontrolna „rozmra anie” G) Przycisk i lampka kontrolna „podgrzewanie” H) Przycisk i lampka kontrolna „bagel” (opiekanie z jednej strony) I) Przycisk stop/cancel [stop/czyść] U YCIE PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH • Upewnić się, czy dźwignia włączająca (B) jest uniesiona, a pokrętło (D) ustawione na średni stopień opieczenia. • Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego. Aby usunąć zapach “nowości” przy pierwszym u ytkowaniu, nale y włączyć urządzenie bez ywności na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynności wietrzyć pomieszczenie...
    Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.