Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя SAMSUNG LE32B450

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

Roczne zuycie energii jest obliczane na podstawie zuycia prdu gdy telewizor jest wlczony (tryb domowy, standardowy) przez 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. (Pomiary zgodne z dyrektyw IEC 62087 Ed. 2) Zycie prdu po wlaczeniu telewizora jest zalene od ustawie wywietlania. ­ Aby zredukowa zuycie prdy, dostosuj jasno telewizora lub ustaw tryb Oszcz. energii w pozycji Wysoka. ­ Obniy to calkowity koszt funkcjonowania. Nie jest wskazane pozostawianie telewizora w trybie gotowoci przez dluszy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Niewielka ilo energii elektrycznej jest wci pobierana, pomimo wylczenia telewizora. Najlepiej jest odlczy telewizor zarówno od sieci elektrycznej jak i anteny. (, ), 4 365. ( IEC 62087 Ed. 2) ,. ­ , /. ( , ). Español Português Slovenscina Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Home, Standard-mode) power consumption, operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed. 2) The power consumption of On-mode varies depending on setting the TV displays. ­ To reduce the power consumption, adjust the brightness of the TV or set the Energy Saving option to High. ­ It will reduce the overall running cost. Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and aerial. La consommation d'énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (maison, mode standard), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd. 2) La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du téléviseur...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.